Smolenice

Upozornenie na obmedzenie prejazdu Hercegovou uličkou

Upozornenie na obmedzenie prejazdu Hercegovou uličkou

Obec Smolenice na základe odporúčania stavebnej komisie a po konzultácii so Správou a údržbou ciest Trnavy a okresného úradu Trnava pristúpila k obmedzeniu prejazdu Hercegovou uličkou. Dôvodom je nepovolený prejazd z ulice Komenského na cestu II/502.

Podľa zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) § 3b Pripájanie pozemných komunikácii, verzia je účinná od 1.6.2021, predmetné napojenie nespĺňa legislatívne ani stavebné napojenie.

Napojenie na cestu II/502 má byť zhotovené ako križovatka v tvare “T”, ktorá má mať riadne povolenia Okresným úradom Trnava ako i dopravným inšpektorátom a taktiež by mala mať udelenú výnimku z ochranného pásma. V súčasnosti však na napojenie nie je zhotovená projektová dokumentácia ani potrebné povolenia.