Smolenice

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Tlačová správa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vydaná v súvislosti s vyplácaním 2. balíka inflačnej pomoci.


Z informácií uvedených v tlačovej správe, dávame do pozornosti najmä informáciu, že o inflačnú pomoc je možné  požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 31.12.2022 v týchto prípadoch:

 Rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného, alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného v prípade, ak je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur. Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť nižšia ako 150 Eur.

Plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej najneskôr do 31.12.2022.
Odporúčame klientom, aby podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu.
Žiadosť je možné podávať osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého či prechodného pobytu žiadateľa.
Požiadať o inflačnú pomoc sa dá aj elektronicky, prostredníctvom e-mailu.
Emailový kontakt  pre občanov s pobytom v okrese Trnava:   tt@upsvr.gov.sk
Žiadosti v elektronickej podobe sú dostupné spolu s podrobnejšími informáciami aj na webovom sídle ústredia práce.

V prípade, ak sa klient rozhodne podať žiadosť osobne, je potrebné ju doručiť na oddelenie služieb pre občana – I. poschodie.

Balík inflačnej pomoci