Smolenice

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.6.2023 rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

PRÁVO VOLIŤ

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

SPÔSOB VOĽBY

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov. (Voľba poštou)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom jazyku (PDF, 229 kB)

Informácia pre voliča (T/103) – v slovenskom jazyku (PDF, 131 kB)

Informácie v iných jazykoch nájdete tu.