Smolenice

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

„ Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 bez zohľadnenia demontáže a búracích prác  pre projekt s názvom: “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice.“

Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)_Smolenice-1
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky-1