Smolenice

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie

ZÁVEREČNÉ  STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).

Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Obstarávateľ je povinný podľa § 15 ods. 7 doručiť schválený strategický dokument , ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektrickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Príslušný orgán má povinnosť podľa § 15 ods. 8 zákona zverejniť schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva životného prostredia najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.

Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-strategia-rozvoja-regionu-trnavskeho-samospravneho-kraja

Dátum doručenia : 08.06.2023 ev.č. 563/2023

Dátum zverejnenia : 08.06.2023

013594 Záverečné stanovisko SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK