Smolenice

Zmena v prevádzke „Nová varňa živíc“

Zmena v prevádzke „Nová varňa živíc“

ROZHODNUTIE – Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa CHEMOLAK a. s., ktorá vyplynula z vykonanej environmentálnej kontroly integrovaného povolenia v súvislosti zo zmenou v prevádzke „Nová varňa živíc“, mení a dopĺňa integrované povolenie.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozhodnutie
Rozhodnutie