Smolenice

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“, zákon účinný od 1.1.2019) VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves
Kód ITMS: 310041G806

Výzva na predkladanie ponúk (docx)
Výzva na predkladanie ponúk (pdf) 

Podklady:
Elektro (zip)
Projektová dokumentácia (zip)
Správy (zip)
Výkaz výmer (zip)
Vykurovanie (zip)