Smolenice
  • Aktuality
  • Úradná tabuľa
  • Stále oznamy
  • Smútočné oznámenia
  • Rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti

   Rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti

   Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti je možné si vyzdvihnúť na obecnom úrade v mesiaci jún.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 22. mája 2023
   Upozornenie na zmenu otváracích hodín obecného úradu

   Upozornenie na zmenu otváracích hodín obecného úradu

   Oznamujeme občanom, že od stredy 24. mája do piatka 26. mája bude Obecný úrad Smolenice z technických príčin zatvorený. V týchto dňoch môžu občania využiť služby overovania podpisov na OcÚ v Trstíne.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 22. mája 2023
   Upozornenie na obmedzenie prejazdu Hercegovou uličkou

   Upozornenie na obmedzenie prejazdu Hercegovou uličkou

   Obec Smolenice na základe odporúčania stavebnej komisie a po konzultácii so Správou a údržbou ciest Trnavy a okresného úradu Trnava pristúpila k obmedzeniu prejazdu Hercegovou uličkou. Dôvodom je nepovolený prejazd z ulice Komenského na cestu II/502.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 22. mája 2023
   Obec Smolenice uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok

   Obec Smolenice uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok

   Obec Smolenice zareagovala na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 17. mája 2023
   Úsek údržby má nového pomocníka

   Úsek údržby má nového pomocníka

   Úsek údržby obce Smolenice rozšíril svoju technickú výbavu. K traktoríku Kubota pribudol nový vysoko výkonný pomocník v podobe mulčovača Peruzzo 1200, ktorý by mal dopomôcť k ešte kvalitnejšieho koseniu v obci.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 17. mája 2023
   OZNAM – Ambulancia praktického lekára v Trstíne

   OZNAM – Ambulancia praktického lekára v Trstíne

   Ambulancia praktického lekára v Trstíne oznamuje svojím pacientom, že dňa 25. 05. 2023 a 26. 05. 2023 nebude ordinovať. Súrne prípady zastupuje MUDr. Igor Stipanitz ambulancia Smolenice.

   Publikované: 15. mája 2023
   OZNAM: Napúšťanie bazénov

   OZNAM: Napúšťanie bazénov

   Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 9. mája 2023
   OZNAM – Ochrana lesov pred požiarmi

   OZNAM – Ochrana lesov pred požiarmi

   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje občanov o základných povinnostiach, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode:

   Ďalšie informácie

   Publikované: 5. mája 2023
   OZNAM: Povinné očkovanie psov proti besnote

   OZNAM: Povinné očkovanie psov proti besnote

   Obvodný veterinár oznamuje občanom, že v sobotu 29. apríla 2023 vykoná obci Smolenice povinné očkovanie psov proti besnote.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 26. apríla 2023
   OZNAM – Lekáreň Pod zámkom Smolenice

   OZNAM – Lekáreň Pod zámkom Smolenice

   Lekáreň Pod zámkom Smolenice oznamuje svojím zákazníkom, že v dňoch od 24.04. do 28.04. 2023 bude zatvorená.

   Publikované: 18. apríla 2023
   Zobraziť ďalšie aktuality
  • Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov – VÝSLEDOK z vyhodnotenia OVS

   Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov – VÝSLEDOK z vyhodnotenia OVS

   Cenová ponuka_Alena Eštoková – Rial Studio
   Cenová ponuka_DORMANE
   Cenová ponuka_Soňa Krátka-Salón Sonja
   Cenová ponuka_Zuzana Tureková

   Oznámenie výsledku OVS_Staré ZS_Eštoková
   Oznámenie výsledku OVS_Staré ZS_Sládeková
   Oznámenie výsledku OVS_Staré ZS_Krátka
   Oznámenie výsledku OVS_Staré ZS_Tureková

   Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Staré ZS
   Zápisnica-FK 17052023 

   Publikované: 24. mája 2023
   Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov

   Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov

   Obec Smolenice vyhlasuje obchodnú verejná súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru.

   Predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti: „stavba Materskej školy súp. číslo 284, parc. Reg. C č.793/2, v k.ú. Smolenice zapísanej na LV č. 2000 – samostatné obchodné priestory na prízemí budovy.

   Vyhlásenie súťaže: 02.05.2023

   Ukončenie súťaže: 17.05.2023 o 14:00 hod.

   OVS_Prenájom nebytových priestorov_Staré ZS_02052023

   Publikované: 2. mája 2023
   Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

   Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

   Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27. apríla 2023 o 15:00 hod. v KD Požiarnej zbrojnici.

   Program 

   Publikované: 24. apríla 2023
   Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne.

   Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne.

   Obec Smolenice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne. 

   Vyhlásenie súťaže : 18.04.2023

   Ukončenie súťaže : 17.05.2023 o 14:00 hod.

   OVS_Lekáreň_vyhlásené 18.04.2023

   Publikované: 18. apríla 2023
   Pozvánka na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

   Pozvánka na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

   Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa bude konať v pondelok 17. apríla 2023 o 18:00 hod. v KD Smolenice.

   Program

   Ďalšie informácie

   Publikované: 14. apríla 2023
   Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027 – zverejnenie

   Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 21.03.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027“.

   Na základe tejto skutočnosti Vás vyzývame, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť.

   Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

   Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam.

   Vstupná správa – Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027

   OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

   Dátum prijatia : 31.03.2023 ev.č. 289/2023

   Dátum vyvesenia : 30.03.2023 

   Dátum zvesenia : 14.04.2023

   Publikované: 31. marca 2023
   Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska

   Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska

   Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z
    
   Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) uverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).
   Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.
   Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Obstarávateľ je povinný podľa § 15 ods. 7 doručiť schválený strategický dokument , ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektrickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Príslušný orgán má povinnosť podľa § 15 ods. 8 zákona zverejniť schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva životného prostredia najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.
   Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese:
   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-zdravotnictva-na-uzemi-trnavskeho-samospravneho-kraj
    
    
   Dátum prijatia : 30.03.2023 ev.č. 281/2023
   Dátum vyvesenia : 30.03.2023 

   Publikované: 30. marca 2023
   VÝZVA na vykonanie deratizácie

   VÝZVA na vykonanie deratizácie

   V Ý Z V A
   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
   zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z.
   vyzýva na realizáciu tohto opatrenia : vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)
   v termíne od 03.04.2023 do 07.05.2023

   RÚVZT_OHŽPaZ_1064_2337_2023 – VÝZVA

   Publikované: 27. marca 2023
   Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 07.03.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“.

   Na základe tejto skutočnosti vyzýval Obec Smolenice, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

   Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, najneskôr do 24.03.2023 na adresu:

   Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Kollárova 8, 917 02 Trnava e-mail: martin.pullmann@minv.sk tel: 033/ 55 64 261

   Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

   Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

   Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP2-2023/016187-002

   Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice Obec Cífer, A. Hlinku 31, 919 43 Cífer Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 1 Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1 Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 1 Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01 Sereď 1 Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 1 Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín Mesto Gabčíkovo, Hlavná 21, 930 05 Gabčíkovo 1 Mesto Veľký Meder, Komárňanská ulica 207, 932 01 Veľký Meder Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01 Skalica 1 Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25 Senica 1 Mesto Šaštín – Stráže, Šaštín-Stráže 0/549, 908 41 Šaštín-Stráže 1 Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 1

   Oznámenie o vypracovaní stratégie CR na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 209/2023

   Dátum zverejnenia : 09.03.2023

   Dátum zvesenia : 23.03.2023

   Aktualizácia 28.04.2023 :

   OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

   ROZSAH HODNOTENIA
   strategického dokumentu – „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“, určený podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   016187 Rozsah hodnotenia

   Publikované: 9. marca 2023
   „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

   „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

   OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja na Obec Smolenice zaslal podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).

   Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.

   Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

   Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialnehorozvoja-trnavskeho-samospravn-2

   Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 208/2023

   Dátum zverejnenia : 09.03.2023

   002403 Záverečné stanovisko PHRSR TTSK

   Publikované: 9. marca 2023
   Zobraziť ďalšie úradná tabuľa
  • Zumba s Mili

   Zumba s Mili

   Pondelok a piatok vždy o 18:30 hod., v telocvični ZŠ Smolenice

   Plagát

   Jarné upratovanie

   Jarné upratovanie

   Jarné mesiace sú obdobím kedy každý začína s upratovaním svojich záhrad. A práve s upratovaní záhrad prichádza aj problém kam so starou trávou, čí kríkom, ktoré často vypaľujeme a spaľujeme neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Celý text 

   Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom

   Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom

   Info leták

    

   Odporúčania COVID-19

   Odporúčania COVID-19

   Čo robiť, ak ste chorý
   10 odporúčaní pri COVID-19
   Osoby s vyšším rizikom ochorenia
   Pomoc sebe a druhým

   Čo robiť pri podozrení na ochorenie Coronavírusom

   Čo robiť pri podozrení na ochorenie Coronavírusom

   Dôležitý oznam pre občanov-CORONAVÍRUS 

   Preventívne opatrenia koronavírus

   Preventívne opatrenia koronavírus

   Preventívne opatrenia, ktoré treba dodržiavať súvislosti s koronavírusovou infekciou. Ide len o preventívne opatrenia, na Slovensku nebol zatiaľ potvrdený prípad koronavírusového ochorenia.

   ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?
   Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
   Koronavírus odporúčania
   Prevencia koronavírus

   Povinné čipovanie psov

   Povinné čipovanie psov

   Na základe novely je povinnosťou každého majiteľa psa zabezpečiť jeho začipovanie (trvalé označenie) a to nasledovne: psy narodené pred 31.8. 2018 musia byť začipované najneskôr do 31.10. 2019 a psy narodené po 1.9.2018 musia byť začipované do 12-tich týždňov od narodenia.

   Povinné čipovanie psov

   Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

   Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

   Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

   Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. 

   AMO leták
   Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme
   Domáce a obecné zabíjačky
   Grafické znázornenie – registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (pptx)
   Leták AMO _ potraviny
   Príloha č 1
   Príloha č 2 
   Usmernenie pre registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.
   Poučenie

   Zobraziť ďalšie stále oznamy
  • Smútočné oznámenia

   publikované: 17.5.2023

   Ján Kyselica, 76 rokov

   Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 18. mája 2023 o 15,00 hod. na miestnom cintoríne v Smoleniciach.


    

   publikované: 13.4.2023

   Vladimír Žažo, 67 rokov

   Zádušná svätá omša bude v pondelok 17. apríla 2023 o 15.30 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smoleniciach a po nej posledná rozlúčka so zosnulým na miestnom cintoríne.


   publikované: 23.3.2023

   Marián Petrašovič, 68 rokov

   Zádušná svätá omša bude v piatok 24. marca 2023 o 15,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smoleniciach a po nej posledná rozlúčka so zosnulým na miestnom cintoríne.


   publikované: 15.3.2023

   Miroslav Mužík, 73 rokov

   Zádušná svätá omša bude vo štvrtok 16. marca 2023 o 15,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smolenickej Novej Vsi  a po nej posledná rozlúčka so zosnulým na miestnom cintoríne.


   publikované: 6.3.2023

   Silvia Gríková, 41 rokov

   Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8. marca 2023 o 15,00 hod. na miestnom cintoríne v Smoleniciach.


   publikované: 6.3.2023

   Mária Zeleňová, rod. Kovačovičová, 93 rokov

   Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 7. marca 2023 o 15,00 hod. na miestnom cintoríne v Smolenickej Novej Vsi.


   publikované: 23.2.2023

   Viliam Bartoň, 76 rokov

   Zádušná svätá omša bude v piatok 24. februára 2023 o 14,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smoleniciach a po nej posledná rozlúčka so zosnulým na miestnom cintoríne.


   publikované: 8.2.2023

   Irena Pechová, 77 rokov

   Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 10. februára 2023 o 15,00 hod. na miestnom cintoríne v Smoleniciach.


   publikované: 3.2.2023

   Mária Hodulíková, rod. Križanová, 68 rokov

   Zádušná omša bude v pondelok 6. februára 2023 o 15,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Dolných Orešanoch a po nej posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.


   publikované: 1.2.2023

   Jozef Palkovič, 71 rokov

   Zádušná svätá omša bude v sobotu 4. februára 2023 o 13,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smolenickej Novej Vsi a po nej posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.

  UDIALO SA
  • Aktuality
  • Oznamy OcÚ
  • Úradná tabuľa
  • Udialo sa
  • Všeobecné oznamy
  • printTabArticles(1)
  • printTabArticles(3)
  • printTabArticles(2)
  • printTabArticles(17)
  • printTabArticles(16)
 • Napísaním svojej e-mailovej adresy súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania informácií v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Bližšie informácie ako spracúvame osobné údaje nájdete v GDPR – Ochrana osobných údajov, informačná povinnosť pre obyvateľov obce.

 • OBEC SMOLENICE

  PERLA MALÝCH KARPÁT

  Pod malebným juhovýchodným úpätím Malých Karpát sa rozprestiera obec Smolenice. Má približne 3200 obyvateľov a patrí do okresu Trnava.

  Smolenice sú po prvýkrát doložené v listine z roku 1256 ako villa Solmus. Názov Smolenice je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. V 13. storočí patrili do komplexu pezinsko-svätojurských grófov, koncom 14. stor. Ctiborovi zo Ctiboríc, potom opäť pezinsko-svätojurským grófom, v 16. stor. Országovcom a od 17. stor. sa stali poddanskou obcou hradu Smolenice, ktorý patril Pálffyovcom. Na prelome 15. a 16. stor. sa stali Smolenice mestečkom, boli ohradené stavaným múrom so strážnymi vežami, baštami. Mali svoj erb, stĺp hanby (pranier), drába a dereš. Od 18. storočia sa tu konali týždenné trhy, výkladné a dobytčie jarmoky.

  Smolenice „Perla Malých Karpát“
 • PARTNERI
  Audiovizualny fond
  Kláštor Smolenice
  OZ Smolenice
  Spoznaj Slovensko
  Trnava tourism
  ZMO region