Smolenice
  • Aktuality
  • Úradná tabuľa
  • Stále oznamy
  • Smútočné oznámenia
  • Zber drevného odpadu pokračuje aj tento týždeň

   Zber drevného odpadu pokračuje aj tento týždeň

   Neviete kam s veľkými konármi po prácach v záhrade? V obci Smolenice sme pre vás pripravili zber drevného odpadu zo strihania krovín a orezávania stromov. Prebiehať bude od štvrtka 23. marca do nedele 2. apríla.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 27. marca 2023
   Ambulancia praktického lekára v Trstíne – OZNAM

   Ambulancia praktického lekára v Trstíne – OZNAM

   Ambulancia praktického lekára v Trstíne oznamuje svojím pacientom, že od 15. 03. 2023 do 24. 03. 2023 nebude ordinovať. Riadne začne ordinovať 27.03.2023. Súrne prípady zastupuje MUDr. Igor Stipanitz ambulancia Smolenice.

   Publikované: 13. marca 2023
   OZNAM: Obmedzenia spôsobené uzávierkou mosta v Horných Orešanoch

   OZNAM: Obmedzenia spôsobené uzávierkou mosta v Horných Orešanoch

   Z dôvodu rekonštrukcie mosta na Lázni (M5931 na ceste II/502) v Horných Orešanoch je potrebná jeho úplná uzávierka pre kamiónovú aj osobnú dopravu.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 13. marca 2023
   OZNAM: Dôležitá informácia k verejnému osvetleniu

   OZNAM: Dôležitá informácia k verejnému osvetleniu

   Vážení spoluobčania, faktúra za január 2023 za verejné osvetlenie dosiahla takmer 4 500 eur, čo je skoro pätina zo sumy vyčlenenej na verejné osvetlenie v rozpočte na celý rok 2023. Potvrdili sa naše predpoklady, že bez zmien v doterajšom fungovaní by mohlo dôjsť k prekročeniu tejto čiastky už v prvom polroku 2023.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 13. marca 2023
   OZNAM: Ambulancia praktického lekára pre dospelých Smolenice – MUDr. Igor Stipanitz

   OZNAM: Ambulancia praktického lekára pre dospelých Smolenice – MUDr. Igor Stipanitz

   Ambulancia praktického lekára pre dospelých Smolenice – MUDr. Igor Stipanitz oznamuje svojim pacientom, že v piatok 10.3.2023 nebude ordinovať. Súrne prípady zastupuje ambulancia praktického lekára v Trstíne.

   Publikované: 9. marca 2023
   Ambulancia praktického lekára v Trstín – OZNAM

   Ambulancia praktického lekára v Trstín – OZNAM

   Ambulancia praktického lekára v Trstíne oznamuje svojím pacientom, že v dňa 08.03. 2023 /streda/ nebude ordinovať. Súrne prípady zastupuje MUDr. Igor Stipanitz ambulancia Smolenice.

   Publikované: 7. marca 2023
   Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Obce Smolenice za rok 2022

   Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov Obce Smolenice za rok 2022

   Obec Smolenice v zmysle §3 a §4 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 je 61,11%.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 28. februára 2023
   Už ste sa rozhodli, komu poukážete svoje percentá?

   Už ste sa rozhodli, komu poukážete svoje percentá?

   Aj tento rok môžete poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

   Ďalšie informácie

   Publikované: 27. februára 2023
   MUDr. Gabriela Kaderová detská ambulancia – OZNAM

   MUDr. Gabriela Kaderová detská ambulancia – OZNAM

   MUDr. Gabriela Kaderová detská ambulancia Smolenice oznamuje svojím pacientom, že v dňoch do 24.02.2023 nebude ordinovať. Ambulancia začne ordinovať od 27.02.2023. 

   Súrne prípady zastupuje ambulancia v Suchej nad Parnou.

   Publikované: 22. februára 2023
   Úhrada za komunálny odpad

   Úhrada za komunálny odpad

   Oznamujeme občanom, že rozhodnutia za komunálny odpad si treba vyzdvihnúť na obecnom úrade. Známka za rok 2022 pre rodinné domy je platná do 31.3.2023

   Úhrada poplatku je možná priamo na úrade v hotovosti do pokladne, platobnou kartou, poštovým poukazom na pošte alebo prostredníctvom internet bankingu. V týždni od 20.2. do 24.2.2023 môžete poplatok uhradiť na obecnom úrade aj počas nestránkových hodín.

   Publikované: 20. februára 2023
   Zobraziť ďalšie aktuality
  • VÝZVA na vykonanie deratizácie

   VÝZVA na vykonanie deratizácie

   V Ý Z V A
   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
   zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z.
   vyzýva na realizáciu tohto opatrenia : vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)
   v termíne od 03.04.2023 do 07.05.2023

   RÚVZT_OHŽPaZ_1064_2337_2023 – VÝZVA

   Publikované: 27. marca 2023
   Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 07.03.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“.

   Na základe tejto skutočnosti vyzýval Obec Smolenice, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

   Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, najneskôr do 24.03.2023 na adresu:

   Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Kollárova 8, 917 02 Trnava e-mail: martin.pullmann@minv.sk tel: 033/ 55 64 261

   Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

   Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

   Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP2-2023/016187-002

   Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice Obec Cífer, A. Hlinku 31, 919 43 Cífer Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 1 Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1 Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 1 Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01 Sereď 1 Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 1 Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín Mesto Gabčíkovo, Hlavná 21, 930 05 Gabčíkovo 1 Mesto Veľký Meder, Komárňanská ulica 207, 932 01 Veľký Meder Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01 Skalica 1 Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25 Senica 1 Mesto Šaštín – Stráže, Šaštín-Stráže 0/549, 908 41 Šaštín-Stráže 1 Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 1

   Oznámenie o vypracovaní stratégie CR na území TTSK na roky 2023 – 2027

   Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 209/2023

   Dátum zverejnenia : 09.03.2023

   Dátum zvesenia : 23.03.2023

   Publikované: 9. marca 2023
   „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

   „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

   Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

   OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja na Obec Smolenice zaslal podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).

   Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.

   Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

   Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialnehorozvoja-trnavskeho-samospravn-2

   Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 208/2023

   Dátum zverejnenia : 09.03.2023

   002403 Záverečné stanovisko PHRSR TTSK

   Publikované: 9. marca 2023
   Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

   Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

   Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie

   Obstarávateľ strategického dokumentu – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 24.02.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu „SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja“. Na základe tejto skutočnosti sme v zmysle § 65g zákona do 10 dní od doručenia tejto výzvy  informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Správa o hodnotení musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

   Dátum doručenia : 28.02.2023 ev.č. 162/2023

   Dátum zverejnenia : 01.03.2023

   Dátum zvesenia : 22.03.2023

   SMART Stratégia – návrh (1)

   Správa o hodnotení SD SMART stratégia (1)

    

   Publikované: 1. marca 2023
   Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov

   Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov

   Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Smolenice (ZVEREJNENÉ 20.2.2023)

   Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (magdalena.hlavata@smolenice.com) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

   Publikované: 20. februára 2023
   Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom

   Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom

   Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve,ktorý bol Obci Smolenice zverený (ZVEREJNENÉ 20.2.2023)

   Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (magdalena.hlavata@smolenice.com) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

   Publikované: 20. februára 2023
   Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 –  zverejnenie

   Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 –  zverejnenie

   Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 

   Obstarávateľ strategického dokumentu – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 17.01.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027“. Na základe tejto skutočnosti sme v zmysle § 65g zákona do 10 dní od doručenia tejto výzvy  informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Správa o hodnotení musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

   Dátum doručenia : 19.01.2023 ev.č. 37/2023

   Dátum zverejnenia : 20.01.2023

   Dátum zvesenia : 10.02.2023

   Správa o hodnotení SRZ TTSK_13012023_fin

   Stratégia rozvoja zdravotníctva TTSK130123

   Publikované: 20. januára 2023
   Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie rozhodnutia CHEMOLAK a.s.

   Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie rozhodnutia CHEMOLAK a.s.

   Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie právoplatného rozhodnutia CHEMOLAK a.s. integrované povolenie č. 495-39055/2022/Tit/370240106/Z6 zo dňa 21.11.2022 pre prevádzku “Nová varňa živíc”, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8.12.2022. Integrované povolenie bude zverejnené 60 dní. 

   Vyvesenie rozhodnutia o zmene a doplnení IP : 

   vyvesené dňa : 20.12.2022

   zverejnenie Chemolak rozhodnutie

   Chemolak vyvesenie, zvesenie rozhodnutia

   Chemolak doložka právoplatnosti

   Publikované: 20. decembra 2022
   Zmluva o financovaní SMŠ Lienka

   Zmluva o financovaní SMŠ Lienka

   Návrh Zmluvy o financovaní

   zverejnený v súlade s § 9aa zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    Dátum zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Smolenice:    14. decembra 2022

    K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia.

   Navrh_ZmluvaFinancovanie_SMSLienka_2023

   Zmluva o financovaní SMŠ Lienka 

   Dátum zverejnenia na CRZ 30.12.2022 https://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=7333994

   dátum účinnosti 31.12.2022 dátum platnosti do 31.12.2023

   ZmluvaFinancovanie_SMSLienka_2023

   Publikované: 14. decembra 2022
   Návrh rozpočtu 2023 – 2025

   Návrh rozpočtu 2023 – 2025

   Návrh rozpočtu 2023 – 2025 

   Príloha č.1 k Rozpočtu- zámery, ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu 

   Publikované: 30. novembra 2022
   Zobraziť ďalšie úradná tabuľa
  • Zumba s Mili

   Zumba s Mili

   Pondelok a piatok vždy o 18:30 hod., v telocvični ZŠ Smolenice

   Plagát

   Jarné upratovanie

   Jarné upratovanie

   Jarné mesiace sú obdobím kedy každý začína s upratovaním svojich záhrad. A práve s upratovaní záhrad prichádza aj problém kam so starou trávou, čí kríkom, ktoré často vypaľujeme a spaľujeme neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Celý text 

   Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom

   Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom

   Info leták

    

   Odporúčania COVID-19

   Odporúčania COVID-19

   Čo robiť, ak ste chorý
   10 odporúčaní pri COVID-19
   Osoby s vyšším rizikom ochorenia
   Pomoc sebe a druhým

   Čo robiť pri podozrení na ochorenie Coronavírusom

   Čo robiť pri podozrení na ochorenie Coronavírusom

   Dôležitý oznam pre občanov-CORONAVÍRUS 

   Preventívne opatrenia koronavírus

   Preventívne opatrenia koronavírus

   Preventívne opatrenia, ktoré treba dodržiavať súvislosti s koronavírusovou infekciou. Ide len o preventívne opatrenia, na Slovensku nebol zatiaľ potvrdený prípad koronavírusového ochorenia.

   ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?
   Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
   Koronavírus odporúčania
   Prevencia koronavírus

   Povinné čipovanie psov

   Povinné čipovanie psov

   Na základe novely je povinnosťou každého majiteľa psa zabezpečiť jeho začipovanie (trvalé označenie) a to nasledovne: psy narodené pred 31.8. 2018 musia byť začipované najneskôr do 31.10. 2019 a psy narodené po 1.9.2018 musia byť začipované do 12-tich týždňov od narodenia.

   Povinné čipovanie psov

   Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

   Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

   Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

   Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. 

   AMO leták
   Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme
   Domáce a obecné zabíjačky
   Grafické znázornenie – registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu (pptx)
   Leták AMO _ potraviny
   Príloha č 1
   Príloha č 2 
   Usmernenie pre registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.

   Odpadové obaly zošľapujte prosím! Aby smetiari nezvážali vzduch.
   Poučenie

   Zobraziť ďalšie stále oznamy
  • Smútočné oznámenia

   publikované: 23.3.2023

   Marián Petrašovič, 68 rokov

   Zádušná svätá omša bude v piatok 24. marca 2023 o 15,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smoleniciach a po nej posledná rozlúčka so zosnulým na miestnom cintoríne.


   publikované: 15.3.2023

   Miroslav Mužík, 73 rokov

   Zádušná svätá omša bude vo štvrtok 16. marca 2023 o 15,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smolenickej Novej Vsi  a po nej posledná rozlúčka so zosnulým na miestnom cintoríne.


   publikované: 6.3.2023

   Silvia Gríková, 41 rokov

   Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8. marca 2023 o 15,00 hod. na miestnom cintoríne v Smoleniciach.


   publikované: 6.3.2023

   Mária Zeleňová, rod. Kovačovičová, 93 rokov

   Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 7. marca 2023 o 15,00 hod. na miestnom cintoríne v Smolenickej Novej Vsi.


   publikované: 23.2.2023

   Viliam Bartoň, 76 rokov

   Zádušná svätá omša bude v piatok 24. februára 2023 o 14,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smoleniciach a po nej posledná rozlúčka so zosnulým na miestnom cintoríne.


   publikované: 8.2.2023

   Irena Pechová, 77 rokov

   Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 10. februára 2023 o 15,00 hod. na miestnom cintoríne v Smoleniciach.


   publikované: 3.2.2023

   Mária Hodulíková, rod. Križanová, 68 rokov

   Zádušná omša bude v pondelok 6. februára 2023 o 15,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Dolných Orešanoch a po nej posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.


   publikované: 1.2.2023

   Jozef Palkovič, 71 rokov

   Zádušná svätá omša bude v sobotu 4. februára 2023 o 13,00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Smolenickej Novej Vsi a po nej posledná rozlúčka na miestnom cintoríne.

  UDIALO SA
 • Napísaním svojej e-mailovej adresy súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania informácií v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Bližšie informácie ako spracúvame osobné údaje nájdete v GDPR – Ochrana osobných údajov, informačná povinnosť pre obyvateľov obce.

 • OBEC SMOLENICE

  PERLA MALÝCH KARPÁT

  Pod malebným juhovýchodným úpätím Malých Karpát sa rozprestiera obec Smolenice. Má približne 3200 obyvateľov a patrí do okresu Trnava.

  Smolenice sú po prvýkrát doložené v listine z roku 1256 ako villa Solmus. Názov Smolenice je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. V 13. storočí patrili do komplexu pezinsko-svätojurských grófov, koncom 14. stor. Ctiborovi zo Ctiboríc, potom opäť pezinsko-svätojurským grófom, v 16. stor. Országovcom a od 17. stor. sa stali poddanskou obcou hradu Smolenice, ktorý patril Pálffyovcom. Na prelome 15. a 16. stor. sa stali Smolenice mestečkom, boli ohradené stavaným múrom so strážnymi vežami, baštami. Mali svoj erb, stĺp hanby (pranier), drába a dereš. Od 18. storočia sa tu konali týždenné trhy, výkladné a dobytčie jarmoky.

  Smolenice „Perla Malých Karpát“
 • PARTNERI
  Audiovizualny fond
  Kláštor Smolenice
  OZ Smolenice
  Spoznaj Slovensko
  Trnava tourism
  ZMO region